Hora Santa de Dijous Sant

dijous sant

Observacions

El temps de pregària que s’ha convingut anomenar l’Hora santa de l’agonia de Jesús no és cap acte litúrgic. Això permet que hi hagi una gran llibertat i adaptació a cada comunitat. Cal preparar-la pensant amb els fidels que es reuneixen en aquesta hora. No cal dir que el més important és la pregària i la participació en la pregària de Jesús a Getsemaní. I una profundíssima adoració de l’Eucaristia, reservada en la Missa del sant Sopar per a la Litúrgia dels presantificats de demà. Els elements que us trameto tal volta us poden ajudar. No indico els cants ja que tothom sap quins són els cants més escaients per un tipus de pregària així. No hem d’oblidar, sobretot, que l’Hora Santa se celebra dins del Tríduum que hem començat amb la Missa del sant Sopar del Senyor. Hi ha parròquies que allarguen l’adoració durant més temps.

Reunits tots a la capella on s’ha fet la reserva es pot començar amb un cant o amb un silenci i el qui presideix diu les següents paraules convidant a la fe.

President

Jesús està a l’hort de les Oliveres. Sap que la seva hora ha arribat. Ara ja ha acabat el temps de l’ensenyament, ara ve el temps final de l’oblació. Allí comença la seva Passió. Es postra en la roca i deix la seva vida a les mans del Pare. La seva obediència l’ha portat fins aquest extrem. Germans i germanes, davant del sagrament de l’Amor participem de l’oblació de Jesús al Pare en l’amor de l’Esperit Sant. Adorem profunda i intensament el Senyor, present en l’Eucaristia. Sentim ben viva la paraula del Senyor als deixebles en aquesta nit sant: ¿No sou capaços de vetllar una hora amb mi? Que cadascú de nosaltres ofereixi els sofriments de la seva vida al Senyor i el desig d’estimar-lo. També demanem el do de la fe i els dons de l’Esperit Sant. No ens avergonyim de dir al Senyor que l’estimem i que volem seguir-lo fins al darrer instant de la nostra vida.

Es fa un temps llarg de silenci i d’adoració. Després es diuen pausadament aquestes lletanies. El monitor diu el tropari i l’assemblea respon. Tot pausadament.

Vós sou el nostre Salvador R/ Us adorem i us beneïm, Senyor. .
Vós sou el Pa de la vida R/ Us adorem i us beneïm, Senyor.
Vós sou l’alegria més gran de la nostra vida. R/ Us adorem i us beneïm, Senyor.

Vós sou el Pa que dóna la vida al món. R/ Us adorem i us beneïm…
Vós, Pastor bo que ens preneu als vostres braços. R/ Us adorem i us beneïm…
Vós, Anyell de la nova Pasqua. R/ Us adorem i us beneïm…

Vós, l’Espòs de l’Església. R/ Us adorem i us beneïm…
Vós, amic i germà dels pobres. R/ Us adorem i us beneïm…
Vós, fornal d’amor. R/ Us adorem i us beneïm…

Vós, aquí present en el Sagrament. R/ Us adorem i us beneïm…

Es pot acabar l’adoració amb un cant de lloança, segons el criteri del qui prepara la pregària. Mentre es canta l’himne es pot posar encens a l’encenser.

LECTURA DE LA PARAULA DE DÉU.

Un lector llegeix aquest fragment de la carta de sant Pau. (1Co 11, 17-26).

Lectura de la primera carta de santa Pau als cristians de Corint

Germans estimats:

Després de les instruccions que us acabo de donar, el que ara us diré no serà per a felicitar-vos: quan us reuniu, no és en bé vostre, sinó en mal. Primer de tot, sento a dir que, quan us reuniu en comunitat, hi ha divisions entre vosaltres. El resultat és que, quan us reuniu tots alhora, ja no celebreu el sopar del Senyor, perquè, en el moment de l’àpat, cadascú menja el sopar que ha portat, i mentre els uns passen gana els altres beuen massa. ¿Que no teniu les vostres cases, si voleu menjar i beure? ¿O bé menyspreeu l’Església de Déu i voleu avergonyir els qui no tenen res? Què us haig de dir? Que us en felicito? En això no us puc pas felicitar!

La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa, digué l’acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial.» I havent sopat féu igualment amb la copa, tot dient: «Aquesta copa és la nova aliança segellada amb la meva sang. Cada vegada que en beureu, feu això, que és el meu memorial.» Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquesta copa anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui.

Monitor 1. Com exhorta sant Pau als fidels de Corint és una contradicció inacceptable rebre el Cos de Crist des de la divisió i la discriminació. El sagrament de l’Eucaristia no es pot separar del manament de l’amor. No es pot rebre el Cos de Crist i sentir-se allunyat dels que tenen fam i set, són explotats, estan empresonats o es troben malalts (breu silenci).

Monitor 2. Com afirma el Catecisme de l’Església Catòlica: «L’Eucaristia comporta un compromís en favor dels pobres. Per rebre a la veritat el Cos i la Sang de Crist lliurats per nosaltres, hem de reconèixer el Crist en els més pobres, els seus germans». De la comunió eucarística ha de sorgir en nosaltres tal força de fe i amor que visquem oberts als altres, amb entranyes de misericòrdia cap a totes les seves necessitats (breu silenci).

Es pot cantar un himne o resar un salm. Després es pot continuar amb aquestes lletanies. Sobretot es diuen pausadament per afavorir la interiorització.

LLETANIES DE LA CARITAT FRATERNA

Déu Pare, que us doneu en el Fill. R/ Tingueu pietat de nosaltres.
Jesucrist, que us doneu al Pare. R/ Tingueu pietat de nosaltres.
Esperit Sant, font de tota amor, R/ Tingueu pietat de nosaltres.
Trinitat santa, Un sol Déu. R/ Tingueu pietat de nosaltres.

De l’odi i de l’enveja. R/ Allibereu-nos Senyor
Del ressentiment i la rancúnia. R/ Allibereu-nos Senyor
De la venjança cap als altres. R/Allibereu-nos, Senyor
De tota forma d’egoisme, R/ Allibereu-nos Senyor
De la manca de compromís a favor dels altres. R/Allibereu-nos, Senyor
De la injustícia i de la mesquinesa, R/ Allibereu-nos, Senyor
De la tendència a jutjar i condemnar, R/ Allibereu-nos Senyor
De només parlar i no fer. R/Allibereu-nos, Senyor.
De la murmuració i de la crítica, R/ Allibereu-nos Senyor
Del judici temerari i de la calúmnia, R/ Allibereu-nos Senyor
De l’orgull i de la supèrbia R/ Allibereu-nos Senyor
De la susceptibilitat i de la impaciència, R/ Allibereu-nos Senyor
De la tendència a aïllar-nos i a tancar-nos, R/ Allibereu-nos Senyor
De la sospita i de la desconfiança cap als altres, R/ Allibereu-nos Senyor
De qualsevol forma d’indiferència i fredor envers els germans, R/ Allibereu-nos Senyor
D’un cor que no gràcies ni demanar perdó. R/ Allibereu-nos Senyor
Dels respectes humans per manifestar la nostra fe. R/ Allibereu-nos Senyor
De les paraules dures i de la prepotència, R/ Allibereu-nos Senyor
De la manca de delicadesa i dels prejudicis, R/ Allibereu-nos Senyor
D’un cor fred i sense entranyes. R/Allibereu-nos, Senyor.

Es poden continuar de manera espontània

LECTURA DE L’EVANGELI

Després es llegeix l’Evangeli, extret de la Pregària sacerdotal del Senyor, si hi ha un prevere que el proclami ell amb l’estola blanca posada. Cal proclamar l’evangeli pausadament i amb molta unció l’evangeli, considerant que aquesta nit el Senyor va pregar per nosaltres. Després pot exhortar als fidels a la celebració ben viva del Misteri Pasqual que celebrem.

De l’Evangeli de sant Joan:

Després d’haver dit tot això, Jesús va alçar els ulls al cel i digué:

Pare, ha arribat l’hora. Glorifica el teu Fill, perquè el teu Fill et glorifiqui. Jo t’he glorificat a la terra, duent a terme l’obra que m’havies encomanat.

He fet conèixer el teu nom als qui tu has pres del món i m’has donat; eren teus i tu me’ls has donat, i ells han guardat la teva paraula. Jo prego per ells; no prego pel món, sinó pels qui tu m’has donat, perquè són teus. Tot allò que és meu és teu, i allò que és teu és meu. En ells s’ha manifestat la meva glòria.

Jo no em quedo més al món. Però ells s’hi queden, mentre que jo vinc a tu. Pare sant, guarda’ls en el teu nom, el nom que m’has donat, perquè siguin u com ho som nosaltres.

No et demano que els treguis del món, sinó que els preservis del Maligne. Ells no són del món, com jo tampoc no en sóc. Consagra’ls en la veritat, que és la teva paraula. Tal com tu m’has enviat al món, jo també els hi he enviat. Jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat.

No prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva paraula. Que tots siguin u, com tu, Pare, estàs en mi i jo en tu. Que també ells estiguin en nosaltres, perquè el món cregui que tu m’has enviat.

Si el qui presideix ho creu oportú es fa una breu meditació sobre el text. Després es pot fer l’acte d’esperança del beat Claude de la Colombière. Caldria que els fidels tinguessin impresa aquesta pregària per recitar-la junts i prendre-la per emprar-la en la seva vida privada. (El beat Claude, jove jesuïta, professor de matemàtiques, foul confessor de santa Margarida, tot el que féu quedar sota el signe del fracàs i del sofriment. Ell recitava sovint aquest acte d’esperança composat per ell mateix).

Acte d’esperança

Es recita aquesta pregària. Els asteriscs marquen les pauses.

Estic tan convençut, Déu meu, que vetlleu sobre tots els qui esperen en Vós, i que res no pot faltar a qui de Vós ho espera tot, que he decidit viure des d’ara sense cap preocupació, descarregant sobre Vós totes les meves inquietuds. * Estic íntimament convençut que mai no serà excessiva la meva confiança en Vós, i el que de Vós rebré serà molt més del que jo hagi esperat. * Espero que Vós m’estimareu sempre, i que jo, per part meva, us estimaré sempre més; i per fer arribar d’un cop la meva esperança tan lluny com pugui anar, jo us espero a Vós mateix, oh Creador meu, ara i per tota l’eternitat. Amén.

INTERCESSIONS

Es fan aquestes intercessions, se’n poden ometre i afegir naturalment. Tenen valor les pregàries espontànies.

President

Havent arribat l’Hora de passar d’aquest món al Pare, el Senyor Jesús ens va deixar el testament del seu amor en el do suprem de l’Eucaristia. Conscients que el Pare ho ha posat tot a les mans, adrecem a El nostra pregària dient: Escolta, Senyor, la nostra pregària.

Assemblea: Escolteu, Senyor, la nostra pregària. (O una resposta cantada)

* Pel bisbe i els preveres de la nostra Església de Tarragona, perquè visquin el seu sacerdoci com a servei incansable i donació sense límits a Crist, present en els seus germans. Preguem.

* Pels cristians dividits, perquè el memorial de la santa Cena faci ressonar en el seu esperit l’ardent desig de la unitat que el Senyor va expressar en la seva oració sacerdotal al Pare. Preguem.

* Per la santa Església, perquè, enfortida amb el pa de la vida, camini pel món anunciant amb les paraules i les obres l’Evangeli de Jesús. Preguem.

S’ometen o s’afegeixen segons l’oportunitat.

• Per les Esglésies que han conegut la prova, la persecució i el martiri, que sota la protecció de la Mare de Déu, continuïn el camí eclesial. Preguem.
• Pels camps vastíssims de refugiats, a Grècia, a Israel, al Líban, perquè trobin en Déu la força i el consol, també l’esperança. Per tots els qui els ajuden i perquè es trobi el camí de retorn o d’integració a les nacions. Preguem.
• Pels qui són a la presó, perquè Déu que coneix qui és veritablement culpable, els doni consol i esperança. Preguem.
• Pels emigrants i pels qui entre nosaltres són ciutadans sense drets, com és ara els manters, que els seus drets com a persones siguin reivindicats. Preguem.
• Per Càritas, perquè tots els qui hi treballin descobreixin a Jesucrist com la font de tota caritat. Preguem.
• Pels monestirs que viuen la tristesa de no tenir vocacions, perquè el Senyor els beneeixi. Preguem
• Perquè el Senyor concedeixi noves i santes vocacions al sacerdoci. També pels nostres seminaristes. Preguem.

*Pels joves que retrobin l’evangeli de Jesús i la fe com a font d’alegria i sentit de la seva vida i per tots els animador i catequistes dels joves de l’arxidiòcesi. Preguem.

*Per la nostra parròquia (comunitat) perquè creixi com una comunitat viva de deixebles de Jesucrist. Preguem.

* Pels governants, els homes d’empresa i els dirigents sindicals, perquè uneixin els seus esforços en la consecució de treball, casa i pa per a tothom. Preguem.

*Pels metges que aprenguin la diagnosi del cor i pels mestres que transmetin als alumnes valors d’humanitat. Preguem.

* Pels malalts i moribunds, perquè siguin alimentats i conformats amb el Pa eucarístic que alimenta i enforteix. Preguem.

President:

Units a l’oblació que Jesús fa aquesta nit al Pare diguem la seva oració, el Pare nostre, per tot i per tothom.

Pare nostre

Pare, en aquesta hora suprema en què Crist ens ha convidat a menjar la Pasqua amb Ell, feu-nos dignes de ser hereus i comensals de la seva glòria en el banquet etern. Us ho demanem pel mateix Jesucrist nostre Senyor.

Assemblea: Amén.

Si encara no és mitja nit es pot encensar el Sagrament i cantar l’himne eucarístic.